Stránky o menopauze

Právní prohlášení

Tyto internetové stránky patří společnosti Novo Nordisk, s.r.o. se sídlem na adrese Evropská 33c, 160 00 Praha, Identifikační číslo: 25097750 (dále jen „Novo Nordisk“ nebo „společnost Novo Nordisk“).

Vstupem či užíváním těchto internetových stránek potvrzujete, že jste četli, rozumíte a souhlasíte s těmito smluvními podmínkami.

Společnost Novo Nordisk a k ní přidružené osoby, její poskytovatelé licencí a dodavatelé se zříkají veškerých záruk v nejširším možném rozsahu povoleném zákonem, a to záruk ať již výslovných či mlčky předpokládaných, zákonných nebo jiných, zejména všech mlčky předpokládaných záruk týkajících se uspokojivé kvality, neporušování práv třetích osob nebo vhodnosti ke konkrétnímu účelu. Společnost Novo Nordisk, její poskytovatelé licencí a dodavatelé nečiní žádná prohlášení ani neposkytují žádné záruky ohledně přesnosti, spolehlivosti, úplnosti, aktuálnosti či načasování obsahu, softwaru, textu, grafiky, nástrojů, odkazů či sdělení poskytnutých v souvislosti s internetovými stránkami společnosti Novo Nordisk či prostřednictvím jejich užívání. Novo Nordisk nemůže zaručit, že tyto stránky budou vždy dostupné, bez chyb, počítačových virů a jiných škodlivých prvků.

Podmínky využívání webových stránek Novo Nordisk

Webové stránky jsou zde proto, aby vám poskytly informace, podpořily váš zájem a poskytly poučení. Podmínky využívání webových stránek Novo Nordisk, které mohou být časem pozměněny, se vztahují na všechny přístupy ke stránkám a na jakékoli použití stránek nebo jejich obsahu.

1. Účel poskytovaných informací
Obsah stránek společnosti Novo Nordisk je určen výhradně k informačním účelům. Stránky vám neposkytují žádné rady ani doporučení k pro jakákoli rozhodnutí nebo aktivity. Informace zde získané a možnosti jejich aplikace však můžete konzultovat s profesionálními poradci pro příslušnou oblast. Tyto stránky nepředstavují jakoukoli výzvu nebo nabídku investovat do cenných papírů společnosti Novo Nordisk nebo s nimi obchodovat. Stránky obsahují vybrané informace o chorobách a jejich léčbě. Tyto informace nejsou míněny jako lékařská doporučení a nemohou ani nemají nahradit doporučení poskytnuté profesionálem v oboru lékařské péče. Pokud máte (nebo se domníváte, že máte) jakékoli zdravotní problémy, měli byste je konzultovat s svým obvodním lékařem nebo vaším ošetřujícím lékařem.

2. Nezávaznost poskytovaných informací
Informace na stránkách jsou poskytovány zcela nezávazně a společnost Novo Nordisk neposkytuje žádné záruky ohledně jejich kompletnosti, přesnosti, aktuálnosti, dostupnosti, funkčnosti a souladu s aplikovatelnými zákony. Použitím těchto stránek přijímáte riziko, že informace mohou být nekompletní, nepřesné nebo nemusí plně vyhovovat vašim individuálním potřebám a požadavkům.

3. Odmítnutí závazků
Společnost Novo Nordisk nepřijímá zodpovědnost za žádné škody, které by mohly vzniknout v důsledku přístupu nebo nemožnosti přístupu na tyto stránky, nebo skutečnosti, že bylo spoléháno na jakékoli informace uvedené na těchto stránkách. Společnost Novo Nordisk se zříká všech závazků ohledně přímých, nepřímých, náhodných, následných, trestních a zvláštních nebo ostatních škod, ušlých příležitostí, ušlého zisku nebo jiných ztrát nebo škod jakéhokoli druhu. Toto omezení zahrnuje i škody nebo viry, které by mohly ovlivnit vaše počítačové vybavení.

4. Odkazy na jiné stránky
Všechny odkazy na jiná místa v síti internet jsou poskytovány jako služba. Společnost Novo Nordisk nenese žádnou odpovědnost a nemá kontrolu nad obsahem nebo provozem takových míst a nebude zodpovědná za žádné škody nebo zranění, které by z tohoto obsahu nebo provozu mohly vyplývat.

5. Změny
Společnost Novo Nordisk si vyhrazuje právo měnit, modifikovat, nahrazovat nebo mazat jakoukoli část obsahu, omezit přístup nebo přerušit provoz těchto stránek kdykoli a podle svého výhradního přání.

6. Autorská práva a použití obsahu
Obsah těchto stránek je majetkem společnosti Novo Nordisk a je chráněn autorskými právy. Obchodní známky, firemní identifikační známky nabízené zákazníkům, obchodní názvy, loga zobrazené na těchto stránkách jsou celosvětově chráněny a není možno je používat bez předchozího písemného svolení společnosti Novo Nordisk. Máte možnost stáhnout jakoukoli část obsahu stránek, můžete tak však učinit pouze pro své osobní a nekomerční použití. Není dovoleno pozměňovat ani následně reprodukovat obsah. Obsah není možno kopírovat ani používat žádným jiným způsobem.

7. Ochrana důvěrnosti a možnost použití dotazů a komentářů
Jakékoli dotazy, komentáře, návrhy nebo jiná sdělení, včetně vynálezů nebo know-how, které odešlete na tyto stránky nebo jinak pošlete společnosti Novo Nordisk, elektronicky nebo jinými způsoby, nejsou považovány za důvěrné a stanou se majetkem společnosti Novo Nordisk. Společnost Novo Nordisk je může bez omezení použít v jakékoli podobě a za jakýmkoli účelem, včetně vývoje nebo výroby.

8. Uplatňované zákony
Váš přístup na tyto stránky, jejich použití a použití jejich obsahu podléhá zákonům České republiky a bude interpretováno v souladu s nimi.

Tyto internetové stránky jsou určeny k výhradnímu užití občany České republiky. Přístup k internetovým stránkám ze strany určitých osob nebo v určitých zemích mimo Českou republiku nemusí být v souladu se zákonem. Pokud na tyto stránky vstupujete ze země mimo Českou republiku, činíte tak na vlastní riziko a jste odpovědni za dodržování právních předpisů vaší jurisdikce.

Tyto podmínky se řídí zákony platnými na území České republiky. Pokud bude jakékoliv ustanovení těchto podmínek shledáno neplatným jakýmkoliv soudem s příslušnou jurisdikcí, nebude tím ovlivněna platnost zbývajících ustanovení těchto podmínek. Výslovně souhlasíte s tím, že pro jakýkoliv spor se společností Novo Nordisk či spor jakkoliv související s vaším užíváním těchto internetových stránek jsou příslušné soudy v České republice.
Projekt je podporován edukačním grantem společnosti NovoNordisk Ochrana údajů Právní prohlášení Kontakt
Datum poslední aktualizace 16.12.2015, HRT_6/15 © 2016 Forinel Trading SE